Vedtægter for Radio Rollo 2014 (Redigeret 2018)
1. Navn og hjemsted
Foreningen hedder Radio Rollo og er hjemmehørende i Faxe Kommune.
2. Formål
Foreningen Radio Rollo har til formål at drive en reklamefri, ikke-kommerciel radio til fremme og udbredelse
af al slags musik til folk med et ungdommeligt sind i lokalområdet samt give mulighed for nytænkning og
debat af politisk, social og kulturel art. Radio Rollo er uafhængig af politiske partier og interessegrupper. Den
har sit grundlag i frivilligt arbejde fra ulønnede medarbejdere. Radio Rollo gør i sine debatter sit bedste for at
alle parter vil blive hørt.
3. Medlemskab
Medlemmer er personer, som er aktive på radioen, og som accepterer radioens formål. Man kan være aktiv
enten som tekniker, studievært, bestyrelsesmedlem eller mark-arbejder i samarbejde med disse.
Medlemskabet ophører automatisk ét år efter sidste dato, hvor man har været aktiv på radioen. Man får
stemmeret 6 måneder efter første dato, hvor man er sat på medlemslisten. Der betales ikke kontingent til
foreningen.
4. Generalforsamlingen
4.1
Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år mellem den 1.
marts og den d. 22.april. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i radioen og på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
afholdelse af generalforsamling.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før
den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af formand (i ulige år).
7. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 1 bestyrelses-medlem
i lige år og 1 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
8. Valg af 1-2 suppleanter: Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
4.2
Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog
2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.
4.3
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst en tredjedel af
medlemmerne ønsker det. Forslag til motiveret dagsorden indgives samtidig med begæring om ekstraordinær
generalforsamling. Denne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest en måned efter,
at bestyrelsen har modtaget begæring om den. Samtlige forslagsstillere skal være til stede, for at den
ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig.
5. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Formanden vælges på ulige år. I lige
årstal vælges 1 medlem, og i ulige årstal vælges 1 medlemmer. Genvalg er tilladt. Bestyrelsen vælger en
kasserer enten internt eller eksternt – der skal vælges kasserer hver år. Der vælges også 1-2 suppleanter
hvert år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ved afstemning i bestyrelsesmøder skal der altid være
simpelt flertal. Bestyrelsen fastlægger selv omfanget og antallet af bestyrelsesmøder og sin forretningsorden.
Der skal føres referat over bestyrelsesmøderne, og referater skal forefindes i fil-format i fælles mappe i
Dropbox eller anden af bestyrelsen valgt program med fælles medarbejder mappe.
6. Daglig drift
6.1 Bestyrelsen udpeger én eller flere personer blandt foreningens medlemmer til at stå for den daglige drift.
Den eller de personer, som står for den daglige drift, skal sikre, at almene regler for god opførsel på radioen,
bliver overholdt.
6.2 Alt som er skabt til Radio Rollo, herunder jingler, programmer, spots m.m. tilhører radioen og den enkle
studievært kan ikke gøre krav på det eller nægte radioen at bruge dette.
Alle medarbejdere accepterer automatisk dette ved start på Radio Rollo.
Alle medarbejdere bliver oplyst om, at de skal tjekke regler m.m. som findes på Radio Rollo og i tilhørende
lokaler.
7. Økonomi
7.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet, der i revideret stand forelægges
generalforsamlingen.
7.2 I forhold til 3. mand hæfter foreningen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar
for foreningens økonomiske forpligtelser og har ikke ret til nogen del af foreningens formue.
7.3 Optagelse af lån og anden gældsstiftelse skal godkendes enstemmigt af bestyrelsen.
8. Eksklusion
En enstemmig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder radioens formål. Eksklusionen kan
ankes på første generalforsamling, efter at eksklusionen er foretaget.
9. Programpolitik
Radio Rollos programmer skal tage udgangspunkt i et lokalt engagement, enten ved at behandle lokale
emner eller ved, at emner af national eller global karakter tilrettelægges med en lokal vinkel. Lederen af den
daglige drift kan undtagelsesvis give tilladelse til at afvige fra dette krav.
10. Foreningens ophør
Opløsning af Radio Rollo kræver, at vedtagelsen herom sker på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær. Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen ved-tages
med mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer. Foreningens aktiver tilfalder lignende formål valgt af afsluttende
generalforsamling.
Således vedtaget på Radio Rollos ordinære generalforsamling den 23. maj 2009
Paragraf 6.2 er vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. maj. 2011
Paragraffen er vedtaget ved enstemmigt flertal.
Paragraf 4.1 er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2012
Paragraffen er vedtaget ved enstemmigt flertal.
Paragraf 2. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 4. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 5. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 10. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 4.1 er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 03. april 2018
Paragrafferne er vedtaget ved enstemmigt flertal.