Vedtægter for Radio Rollo
1. Navn og hjemsted
Foreningen hedder Radio Rollo og er hjemmehørende i Faxe Kommune.
2. Formål
Foreningen Radio Rollo har til formål at drive en reklamefri, ikke-kommerciel radio til
fremme og udbredelse af al slags musik til folk med et ungdommeligt sind i lokalområdet
samt give mulighed for nytænkning og debat af politisk, social og kulturel art. Radio Rollo
er uafhængig af politiske partier og interessegrupper. Den har sit grundlag i frivilligt arbejde
fra ulønnede medarbejdere. Radio Rollo gør i sine debatter sit bedste for at alle parter vil
blive hørt.
3. Medlemskab
Medlemmer er personer, som er aktive på radioen, og som accepterer radioens formål. Man
kan være aktiv enten som tekniker, studievært, bestyrelsesmedlem eller mark-arbejder i
samarbejde med disse. Medlemskabet ophører automatisk ét år efter sidste dato, hvor man
har været aktiv på radioen. Man får stemmeret 6 måneder efter første dato, hvor man er sat
på medlemslisten. Der betales ikke kontingent til foreningen.
4. Generalforsamlingen
4.1
Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år i
marts eller april. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i medarbejdergruppen på Facebook.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
3 uger før afholdelse af generalforsamling.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1
måned før den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg af formand (i ulige år).
7. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 1
bestyrelses-medlem i lige år og 1 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
8. Valg af 1-2 suppleanter: Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
4.2
Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.
4.3
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst en
tredjedel af medlemmerne ønsker det. Forslag til motiveret dagsorden indgives samtidig
med begæring om ekstraordinær generalforsamling. Denne skal indkaldes med mindst 14
dages varsel og senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om den.
Samtlige forslagsstillere skal være til stede, for at den ekstraordinære generalforsamling kan
være beslutningsdygtig.
5. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Formanden vælges på
ulige år. I lige årstal vælges 1 medlem, og i ulige årstal vælges 1 medlemmer. Genvalg er
tilladt. Bestyrelsen vælger en kasserer enten internt eller eksternt – der skal vælges kasserer
hver år. Der vælges også 1-2 suppleanter hvert år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Ved afstemning i bestyrelsesmøder skal der altid være simpelt flertal. Bestyrelsen fastlægger
selv omfanget og antallet af bestyrelsesmøder og sin forretningsorden. Der skal føres referat
over bestyrelsesmøderne, og referater skal forefindes i fil-format i fælles mappe i Dropbox
eller anden af bestyrelsen valgt program med fælles medarbejder mappe.
6. Daglig drift
6.1
Bestyrelsen udpeger én eller flere personer blandt foreningens medlemmer til at stå for den
daglige drift. Den eller de personer, som står for den daglige drift, skal sikre, at almene
regler for god opførsel på radioen, bliver overholdt.
6.2
Alt som er skabt til Radio Rollo, herunder jingler, programmer, spots m.m. tilhører radioen
og den enkle studievært kan ikke gøre krav på det eller nægte radioen at bruge dette. Alle
medarbejdere accepterer automatisk dette ved start på Radio Rollo. Alle medarbejdere bliver
oplyst om, at de skal tjekke regler m.m. som findes på Radio Rollo og i tilhørende lokaler.
7. Økonomi
7.1
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet, der i revideret stand
forelægges generalforsamlingen.
7.2
I forhold til 3. mand hæfter foreningen alene med sin formue. Medlemmerne har intet
personligt ansvar for foreningens økonomiske forpligtelser og har ikke ret til nogen del af
foreningens formue.
7.3
Optagelse af lån og anden gældsstiftelse skal godkendes enstemmigt af bestyrelsen.
8. Eksklusion
En enstemmig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder radioens formål.
Eksklusionen kan ankes på første generalforsamling, efter at eksklusionen er foretaget.
9. Programpolitik
Radio Rollos programmer skal tage udgangspunkt i et lokalt engagement, enten ved at
behandle lokale emner eller ved, at emner af national eller global karakter tilrettelægges med
en lokal vinkel. Lederen af den daglige drift kan undtagelsesvis give tilladelse til at afvige
fra dette krav.
10. Foreningens ophør
Opløsning af Radio Rollo kræver, at vedtagelsen herom sker på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved begge generalforsamlinger skal
opløsningen vedtages med mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer. Foreningens aktiver
tilfalder lignende formål valgt af afsluttende generalforsamling.
Således vedtaget på Radio Rollos ordinære generalforsamling den 23. maj 2009
Paragraf 6.2 er vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. maj. 2011
Paragraffen er vedtaget ved enstemmigt flertal.
Paragraf 4.1 er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2012
Paragraffen er vedtaget ved enstemmigt flertal.
Paragraf 2. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 4. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 5. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 10. er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. april. 2013
Paragraf 4.1 er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 03. april 2018
Paragrafferne er vedtaget ved enstemmigt flertal.
Paragraf 4.1 er vedtaget ved enstemmigt flertal den 8. april 2019